รากฐานพุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

เมื่อว่าถึงพุทธจริยศาสตร์ นักปราชญ์และผู้ตีความเกี่ยวกับพุทธสาสนา มักมีความคิดจำกัดอยู่แต่ในกรอบบัญญัติทางธรรมหรือคำสอน ทั้งๆ ที่พระปาพจน์ในพุทธศาสนานั้น ย่อมมีทั้งธรรมและวินัยเป็นส่วนประกอบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ธรรมหรือคำสอน และวินัยหรือระเบียบปฏิบัติรวมกันเข้า จึงนับเป็นพุทธจริยศาสตร์ทั้งหมด

ธรรมนั้นว่าด้วยอุดมคติและหลักการ ส่วนวินัยนั้นว่าด้วยสภาพเงื่อนไขทางวัตถุและทางสังคม ที่เอื้อต่อการปฏิบัติตาม และการบรรลุถึงอุดมคติและหลักการดังกล่าวนั้น

วินัยในที่นี้ มิได้หมายเพียงระเบียบปฏิบัติสำหรับภิกษุและภิกษุณีเท่านั้น หากรวมถึงแก่นสารของข้อกำหนดกฎเกณฑ์และการจัดองค์กรทางวัตถุและทางสังคมดังกล่าวด้วย โดยนัยนี้ ย่อมไม่มีความคิดความอ่านใดๆ อันเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์จะสมบูรณ์ได้ ถ้าไม่ได้พิจารณากันให้ครบ ทั้งในแง่ธรรมและในแง่วินัย

LanguageThai
Typeผู้อื่นเรียบเรียง
Translated from Foundations of Buddhist Social Ethics
โดย วีระ สมบูรณ์ (สำนักพิมพ์เทียนวรรณ) ชื่อเดิม Foundations of Buddhist social ethics for contemporary Thailand
CopyrightProf. Dr. Vira Somboon
Development
  • พิมพ์ครั้งแรกในชื่อว่า "รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคมเพื่อสังคมไทยร่วมสมัย" โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
  • ต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความบางตอน และมีการปรับชื่อหนังสือเป็น "รากฐานพุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล คีมทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
First publishing 2528
Latest publishing onPublishing no. 2 November 2533
ISBN978-974-7493-30-6
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.