รุ่งอรุณของการศึกษา

Languageไทย
Abstract
  • รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี
  • มีชีวิต และอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
  • พร้อมแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
  • มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
  • ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
  • มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
  • แก้ปัญหา และพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
from การประพันธ์
Development
  • "รุ่งอรุณของการศึกษา" เป็นบทความที่่พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เขียนสำหรับหนังสือกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั่งแรก (๒๕๓๒) ในหนังสือกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๓๒ ของ กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ - ฉบับปรับปรุง (มกราคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย สหธรรมิกเชียงราย เพื่อถวายเป็นมุทิตาสัการะแด่ พระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับพระราชทาานเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒ จำนวน ๑๘ รูป
First publishing: 2532
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBN974-85587-6-2
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.