รุ่งอรุณของการศึกษา

  • รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี
  • มีชีวิต และอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
  • พร้อมแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
  • มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
  • ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
  • มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
  • แก้ปัญหา และพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๕๓๒
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "รุ่งอรุณของการศึกษา" เป็นบทความที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เขียนสำหรับหนังสือกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๒) ในหนังสือกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๓๒ ของ กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๔ - ฉบับปรับปรุง (มกราคม ๒๕๓๓) จัดพิมพ์โดย สหธรรมิกเชียงราย เพื่อถวายเป็นมุทิตาสัการะแด่ พระสังฆาธิการในจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒ จำนวน ๑๘ รูป
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖
ISBN974-85587-6-2
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง