การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต พร้อมทั้งสาธุชน at อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
First publishing:May 2545
Latest publishing onPublishing no. 5 January 2560
ISBN974-344-201-4
Dewey no.BQ4570.E25
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.