การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต พร้อมทั้งสาธุชน ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐
ISBN974-344-201-4
เลขหมู่BQ4570.E25
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง