รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย

Languageไทย
Abstract
...มนุษย์จะต้องมองสถานการณ์เฉพาะหน้า และกรอบความคิดแห่งการแข่งขันของโลกภิวัตน์นี้ออกไป จึงจะเห็นความจริงแท้ของโลก และชีวิต กับทั้งจุดหมายอันยั่งยืนถาวรที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องการ คือ ชีวิตที่ดีงาม สังคมที่สันติสุข และโลกที่น่าอยู่อาศัย ปัญญาที่มนุษย์จะต้องพัฒนาขึ้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมนั้น จะต้องก้าวมาถึงขั้นนี้ มิใช่แค่วิสัยทัศน์ที่เพียงสนองจุดหมายแห่งความสำเร็จ ในกรอบความคิดของการเอาชนะในระบบแข่งขัน...

...การที่จะมีชัย เพื่อยืนหยัดอยู่ได้ในกระแสโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขัน ไม่ถูกครอบงำ และมีอิสรภาพที่จะทำการอะไรตามเจตจำนงของตนได้นั้น ปัญญาด้านหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ ที่พูดกันด้วยภาษาชาวบ้านง่ายๆ ว่า "รู้เขา รู้เรา"...
from การประพันธ์
Development
  • "รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย" เป็นบทความหนึ่งในเอกสารชุด "วิกฤตการณ์สังคมและทางออก" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รวบรวมผลงานที่ทรงคุณค่าของผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมท่านอื่นๆ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๖) เป็นเล่มเดี่ยว โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์
First publishing:May 2546
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-272-687-6
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.