รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย

...มนุษย์จะต้องมองสถานการณ์เฉพาะหน้า และกรอบความคิดแห่งการแข่งขันของโลกภิวัตน์นี้ออกไป จึงจะเห็นความจริงแท้ของโลก และชีวิต กับทั้งจุดหมายอันยั่งยืนถาวรที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องการ คือ ชีวิตที่ดีงาม สังคมที่สันติสุข และโลกที่น่าอยู่อาศัย ปัญญาที่มนุษย์จะต้องพัฒนาขึ้นมาใช้ในการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมนั้น จะต้องก้าวมาถึงขั้นนี้ มิใช่แค่วิสัยทัศน์ที่เพียงสนองจุดหมายแห่งความสำเร็จ ในกรอบความคิดของการเอาชนะในระบบแข่งขัน...

...การที่จะมีชัย เพื่อยืนหยัดอยู่ได้ในกระแสโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขัน ไม่ถูกครอบงำ และมีอิสรภาพที่จะทำการอะไรตามเจตจำนงของตนได้นั้น ปัญญาด้านหนึ่งที่สำคัญ ก็คือ ที่พูดกันด้วยภาษาชาวบ้านง่ายๆ ว่า "รู้เขา รู้เรา"...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "รู้จักอเมริกา หันมาดูศักยภาพของไทย" เป็นบทความหนึ่งในเอกสารชุด "วิกฤตการณ์สังคมและทางออก" ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รวบรวมผลงานที่ทรงคุณค่าของผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมท่านอื่นๆ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๖) เป็นเล่มเดี่ยว โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ISBN974-272-687-6
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง