การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

...วัดยังคงมีคุณค่าอันอนันต์แก่สังคมไทย แต่คุณประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างซึมๆ ซ่อนๆ และเฉื่อยชา จึงไม่ใคร่มีใครมองเห็น รัฐและหน่วยงานผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย น่าจะใส่ใจศึกษาสืบค้นให้เข้าใจ และพยายามใช้ประโยชน์ให้บริบูรณ์ แทนที่จะสร้างสถาบันใหม่ๆ ที่ซับซ้อน ซึงมักก่อปัญหาใหม่ๆ ที่สับสน น่าจะหันมาพยายามปรับปรุงสถาบันที่มีอยู่แล้ว และยังต้องมีอยู่นั้น ให้บังเกิดประโยชน์เต็มตามคุณค่าที่มันควรจะมี...

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์
Development

"การศึกษาของคณะสงฆ์ : ปัญหาที่รอทางออก" ได้รวบรวมข้อเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในที่ต่างๆ รวม ๓ แห่ง คือ

  • ๑ "พุทธศาสนากับการศึกษา" เป็นเสมือนคำนำที่ช่วยให้เข้าใจภูมิหลัง และคุณค่าทางการศึกษาของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทยอย่างสังเขป
  • ๒ "มหาวิทยาลัยสงฆ์ : แหล่งรวมคุณค่าแห่งการศึกษาของพระสงฆ์" เป็นบทความหลักของเล่มที่ชี้แจงปัญหาที่รอทางออก พร้อมด้วยอุปมาอุปไมยให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง ได้อรรถรสและภาพพจน์ที่ชัดเจน
  • ๓ "ข้อควรทราบเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์" เป็นการสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการที่ควรคำนึง ในการจัดการศึกษาอย่างคร่าวๆ พอเป็นแนวทางสำหรับประกอบการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
First publishingJuly 2529
Latest publishing onPublishing no. 2 July 2529
ISBN974-7011-01-8
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.