การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

...วัดยังคงมีคุณค่าอันอนันต์แก่สังคมไทย แต่คุณประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างซึมๆ ซ่อนๆ และเฉื่อยชา จึงไม่ใคร่มีใครมองเห็น รัฐและหน่วยงานผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย น่าจะใส่ใจศึกษาสืบค้นให้เข้าใจ และพยายามใช้ประโยชน์ให้บริบูรณ์ แทนที่จะสร้างสถาบันใหม่ๆ ที่ซับซ้อน ซึงมักก่อปัญหาใหม่ๆ ที่สับสน น่าจะหันมาพยายามปรับปรุงสถาบันที่มีอยู่แล้ว และยังต้องมีอยู่นั้น ให้บังเกิดประโยชน์เต็มตามคุณค่าที่มันควรจะมี...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ

"การศึกษาของคณะสงฆ์ : ปัญหาที่รอทางออก" ได้รวบรวมข้อเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในที่ต่างๆ รวม ๓ แห่ง คือ

  • ๑ "พุทธศาสนากับการศึกษา" เป็นเสมือนคำนำที่ช่วยให้เข้าใจภูมิหลัง และคุณค่าทางการศึกษาของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทยอย่างสังเขป
  • ๒ "มหาวิทยาลัยสงฆ์ : แหล่งรวมคุณค่าแห่งการศึกษาของพระสงฆ์" เป็นบทความหลักของเล่มที่ชี้แจงปัญหาที่รอทางออก พร้อมด้วยอุปมาอุปไมยให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง ได้อรรถรสและภาพพจน์ที่ชัดเจน
  • ๓ "ข้อควรทราบเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์" เป็นการสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการที่ควรคำนึง ในการจัดการศึกษาอย่างคร่าวๆ พอเป็นแนวทางสำหรับประกอบการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๒๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙
ISBN974-7011-01-8
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง