เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร

Languageไทย
Abstract
...ที่พูดว่าดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เอง ที่เป็นตัวพัฒนา งานนี้แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทำให้เรามีความชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทน ทำให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก ถ้าคนรู้จักทำงาน คือทำงานเป็น จะสามารถใช้งานเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาตนเองได้มากมาย...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
Development
  • "เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร" คัดตัดตอนจากหนังสือ ๒ เล่ม คือ หน้า ๑-๖ จากหนังสือ "ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่" พิมพ์ครั้งที่ ๕ หน้า ๓๐-๓๖ พร้อมทั้งปรับปรุง-เพิ่มเติม และ หน้า ๗-๓๗ จากหนังสือ "ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม" พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (๒๕๔๓) หน้า ๙-๔๙ พร้อมทั้งปรับปรุง-เพิ่มเติม
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๔๘) ตามความประสงค์ของคุณนาม พูนวัตถุ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
First publishing:June 2548
Latest publishing onPublishing no. 62 January 2562
ISBN974-344-395-9
Dewey no.BQ4570.L5
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.