เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร

...ที่พูดว่าดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เอง ที่เป็นตัวพัฒนา งานนี้แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทำให้เรามีความชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทน ทำให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก ถ้าคนรู้จักทำงาน คือทำงานเป็น จะสามารถใช้งานเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาตนเองได้มากมาย...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร" คัดตัดตอนจากหนังสือ ๒ เล่ม คือ หน้า ๑-๖ จากหนังสือ "ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่" พิมพ์ครั้งที่ ๕ หน้า ๓๐-๓๖ พร้อมทั้งปรับปรุง-เพิ่มเติม และ หน้า ๗-๓๗ จากหนังสือ "ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม" พิมพ์ครั้งที่ ๑๔ (๒๕๔๓) หน้า ๙-๔๙ พร้อมทั้งปรับปรุง-เพิ่มเติม
  • พิมพ์ครั้งแรก (มิถุนายน ๒๕๔๘) ตามความประสงค์ของคุณนาม พูนวัตถุ เพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
พิมพ์ครั้งแรกมิถุนายน ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗๓ เมษายน ๒๕๖๗
ISBN974-344-395-9
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง