โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ รัตนภานุศร และคณะ at วัดญาณเวศกวัน
Change toโลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๘) ใน "วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า" ฉบับ "โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ" ในเดิมชื่อว่า "โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (มิถุนายน ๒๕๔๘) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่"
First publishing:May 2548
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.