โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่

น่าเสียดายที่กลายเป็นว่ามนุษย์สมัยนี้ทั้งที่อยู่ในโลกของไอทีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมามีเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย ที่เรียกว่าเทคโนโลยีพรั่งพร้อม แล้วมนุษย์จำนวนมากที่เกิดมาท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก บำรุงบำเรอ มีเทคโนโลยีทำให้เสร็จ ก็ไม่ต้องทำอะไรก็เลยไม่ต้องเรียน  ไม่ต้องฝึกตนเอง  ทั้งที่ไอทีมาช่วยให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากมายก็ไม่ใช้โอกาสนั้น เอาแต่ด้านบำรุงบำเรอ การใช้เทคโนโลยีที่ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ ก็มาสนองด้านความรู้สึกอย่างเดียว

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ รัตนภานุศร และคณะ at วัดญาณเวศกวัน on/in 1 December 2547
Renamed from โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๘) ใน "วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า" ฉบับ "โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ" ในเดิมชื่อว่า "โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มิถุนายน ๒๕๔๘) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่"
First publishingMay 2548
Latest publishing onPublishing no. 9 June 2556
ISBN974-7892-49-9, 974-344-396-7
Dewey no.BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.