โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่

น่าเสียดายที่กลายเป็นว่ามนุษย์สมัยนี้ทั้งที่อยู่ในโลกของไอทีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมามีเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย ที่เรียกว่าเทคโนโลยีพรั่งพร้อม แล้วมนุษย์จำนวนมากที่เกิดมาท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก บำรุงบำเรอ มีเทคโนโลยีทำให้เสร็จ ก็ไม่ต้องทำอะไรก็เลยไม่ต้องเรียน  ไม่ต้องฝึกตนเอง  ทั้งที่ไอทีมาช่วยให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากมายก็ไม่ใช้โอกาสนั้น เอาแต่ด้านบำรุงบำเรอ การใช้เทคโนโลยีที่ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ ก็มาสนองด้านความรู้สึกอย่างเดียว

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ รัตนภานุศร และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗
เปลี่ยนชื่อจาก โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๘) ใน "วารสารวิชาการราชภัฏกรุงเก่า" ฉบับ "โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ" ในเดิมชื่อว่า "โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มิถุนายน ๒๕๔๘) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่"
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
ISBN974-7892-49-9, 974-344-396-7
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง