วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

Languageไทย
Abstract
...คนที่ฝึกตนบอกว่า ยิ่งยากยิ่งได้มาก นี่เป็นความจริงเพราะอะไรที่ยาก กว่าจะทำได้สำเร็จ เราก็ได้พัฒนามากมาย...
Development
  • "วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นหนังสือที่ได้เรียงข้อความ และคัดสรรเพื่ออ่านรายวัน ๓๖๕ ข้อความ เพื่อเป็นแนวทางหรือข้อคิด สำหรับประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะที่ควร
First publishing:December 2544
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-472-812-4
Dewey no.BQ4055
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.