วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

...คนที่ฝึกตนบอกว่า ยิ่งยากยิ่งได้มาก นี่เป็นความจริงเพราะอะไรที่ยาก กว่าจะทำได้สำเร็จ เราก็ได้พัฒนามากมาย...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นหนังสือที่ได้เรียงข้อความ และคัดสรรเพื่ออ่านรายวัน ๓๖๕ ข้อความ เพื่อเป็นแนวทางหรือข้อคิด สำหรับประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะที่ควร
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๔
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-472-812-4
เลขหมู่BQ4055
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง