วิถีสู่สันติภาพ

...ถ้าคุณต้องการข้ามแม่น้ำนี้ไปฝั่งโน้น เพราะว่าหมู่บ้านที่คุณต้องการอยู่ฝั่งโน้น การข้ามแม่น้ำนี้จะยากหรือไม่ยากก็ตาม คุณก็ต้องข้าม กรณีนี้ มันจำเป็นแล้วจะมาอ้างความยากไม่ได้ คำถามมีได้แต่ว่า คุณจะไปหรือไม่ไป ถ้าคุณจะไปให้ถึง  คุณก็ต้องข้ามมันไปให้ได้ ไม่ว่ามันจะยาก หรือไม่ยากก็ตาม...

...หลักการหลายอย่างก็เช่นเดียวกัน จะมัวรำพันถึงความยากไม่ได้ แม้แต่จะบอกว่า พูดมันง่ายแต่ทำมันยาก ก็พูดไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นหลักความจริง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ คุณก็ไม่สำเร็จ ถ้าคุณอยากมีสันติภาพ ก็ต้องทำตามหลักการนี้ ถ้าไม่ทำ สันติภาพก็ไม่เกิดขึ้น ทางเลือกไม่มี คุณต้องทำ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ on/in 22 April 2546
Part of the Bookวิถีสู่สันติภาพ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๖)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๖) จัดพิมพ์โดย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พิมพ์ถวายเพื่อเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระเถระที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์
First publishingDecember 2546
Latest publishing onPublishing no. 5 October 2550
ISBN978-974-09-1934-6
Dewey no.BQ4570.P4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 1 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.