วิถีสู่สันติภาพ

...ถ้าคุณต้องการข้ามแม่น้ำนี้ไปฝั่งโน้น เพราะว่าหมู่บ้านที่คุณต้องการอยู่ฝั่งโน้น การข้ามแม่น้ำนี้จะยากหรือไม่ยากก็ตาม คุณก็ต้องข้าม กรณีนี้ มันจำเป็นแล้วจะมาอ้างความยากไม่ได้ คำถามมีได้แต่ว่า คุณจะไปหรือไม่ไป ถ้าคุณจะไปให้ถึง  คุณก็ต้องข้ามมันไปให้ได้ ไม่ว่ามันจะยาก หรือไม่ยากก็ตาม...

...หลักการหลายอย่างก็เช่นเดียวกัน จะมัวรำพันถึงความยากไม่ได้ แม้แต่จะบอกว่า พูดมันง่ายแต่ทำมันยาก ก็พูดไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นหลักความจริง ถ้าคุณไม่ปฏิบัติ คุณก็ไม่สำเร็จ ถ้าคุณอยากมีสันติภาพ ก็ต้องทำตามหลักการนี้ ถ้าไม่ทำ สันติภาพก็ไม่เกิดขึ้น ทางเลือกไม่มี คุณต้องทำ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖
อยู่ในหนังสือชื่อวิถีสู่สันติภาพ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๖)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๔๖) จัดพิมพ์โดย สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา พิมพ์ถวายเพื่อเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระเถระที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
ISBN978-974-09-1934-6
เลขหมู่BQ4570.P4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง