วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract

พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ  ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล  ชาวพุทธทั่วไป  ก็มีวินัยของคฤหัสถ์  ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

  • ๑. วางฐานชีวิตให้มั่น  ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม  และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง  ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย)
  • ๒. นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  ดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายสามขั้น  ให้สำเร็จครบสามด้าน

 

เรียบเรียงบางส่วนจาก - ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living
Development
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living)" ภาค ๑ : มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐), มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "วินัยชาวพุทธ (The Buddhist's Discipline)"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘) มีการเพิ่มเติมคำแปลภาษาอังกฤษส่วนคำนำ
  • วินัยชาวพุทธ แบบ ๒ พากย์ พิมพ์ครั้งแรก คือ ครั้งที่ ๕ ของ วินัยชาวพุทธ ภาษาไทย (อนุสรณ์งานฝังศพ คุณพ่อกวงบุ๊ง แซ่ลี้ ธันวาคม ๒๕๔๓)
First publishing: 2543
Latest publishing onPublishing no. 61 May 2559
ISBN974-344-037-2
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.