วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline

พระสงฆ์มีวินัยของพระภิกษุ  ที่จะต้องประพฤติให้เป็นผู้มีศีล  ชาวพุทธทั่วไป  ก็มีวินัยของคฤหัสถ์  ที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน

  • ๑. วางฐานชีวิตให้มั่น  ชาวพุทธจะต้องดำเนินชีวิตที่ดีงาม  และร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เจริญมั่นคง  ตามหลัก วินัยของคฤหัสถ์ (คิหิวินัย)
  • ๒. นำชีวิตให้ถึงจุดหมาย  ดำเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายสามขั้น  ให้สำเร็จครบสามด้าน

 

ภาษาไทย-อังกฤษ
เรียบเรียงบางส่วนจาก ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living
ข้อมูลพัฒนาการ
  • คัดตัดตอนจากหนังสือ "ธรรมนูญชีวิต (A Constitution for Living)" ภาค ๑ : มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๐), มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "วินัยชาวพุทธ (The Buddhist's Discipline)"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘) มีการเพิ่มเติมคำแปลภาษาอังกฤษส่วนคำนำ
  • วินัยชาวพุทธ แบบ ๒ พากย์ พิมพ์ครั้งแรก คือ ครั้งที่ ๕ ของ วินัยชาวพุทธ ภาษาไทย (อนุสรณ์งานฝังศพ คุณพ่อกวงบุ๊ง แซ่ลี้ ธันวาคม ๒๕๔๓)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ISBN974-344-037-2
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง