ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living

...ความสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี หรือความสุขที่ชาวบ้านควรพยายามทำให้เกิดขึ้นแก่ตนอยู่เสมอ เรียกสั้นๆ ว่า สุขของคฤหัสถ์ (กามโภคีสุข) ๔ คือ
  • ๑ อัตถิสุข สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มและอุ่นใจว่า ตนมีทรัพย์ ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทางชอบธรรม
  • ๒ โภคสุข สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจเอิบอิ่มใจว่า ตนได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงตัว เลี้ยงครอบครัว เลี้ยงผู้ที่ควรเลี้ยง และบำเพ็ญคุณประโยชน์
  • ๓ อนณสุข สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจเอิมอิ่มใจว่า ตนเป็นไท ไม่มีหนี้สินติดค้างใตร
  • ๔ อนวัชชสุข สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจว่า ตนมีความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...บรรดาสุข ๔ อย่างนี้ อนวัชชสุขมีค่ามากที่สุด...

ภาษาไทย-อังกฤษ
ประเภทสนทนา/เขียนร่วม
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งที่ี ๑ - มกราคม ๒๕๔๑ ฉบับปรับปรุง-เพิ่มเติม และรวมสองภาคย์ (ผนวกมาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๓ - พฤษภาคม ๒๕๔๕ ฉบับปรับปรุงใหม่ ("มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" ปรับปรุงเปลี่ยนชื่อเป็น "วินัยชาวพุทธ") โดยพิมพ์ในมงคลวารที่ นายแพทย์เกษม อารยางกูร มีอายุครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๔๓ - พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปรับปรุงคำแปลโดยอาจารย์สมศีล
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๖๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ISBN974-8239-00-4
เลขหมู่BQ4570.L5

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง