คู่มือดำเนินชีวิต

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ พุทธศาสนิกชนชาวไทย ณ วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๑๙
เปลี่ยนไปสู่ ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
ข้อมูลพัฒนาการ

เป็นหนังสือที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เรียบเรียงขึ้นในโอกาสที่ไปปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับการสอนพระพุทธศาสนา ที่วิทยาลัยสวอร์ทมอร์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้อุปถัมภ์บำรุง และเป็นธรรมทานเครื่องเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย โดยคัดลอกหลักธรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักความประพฤติ หรือหน้าที่ของคนประเภทต่างๆ จากหนังสือ "พจนานุกรมพุทธศาสตร์" ของท่านเอง นำมาจัดเรียงใหม่ และดัดแปลงคำอธิบายบางแห่ง ให้เหมาะสมที่จะเข้าใจและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

เนื้อหาในหนังสือเรื่องนี้ได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่เป็น ธรรมนูญชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมนิพนธ์ของท่านที่ได้รับการจัดพิมพ์และเผยแพร่มากที่สุด

พิมพ์ครั้งแรก๑๘ พฤษภาคม ๒๕๑๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒ ๒๕๒๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง