ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว

Languageไทย
from การประพันธ์ for คอลัมน์ คนหนุ่มรุ่นใหม่ at นิตยสาร สังคมศาสตร์ ปริทัศน์
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก ในคอลัมน์ คนหนุ่มรุ่นใหม่ ในนิตยสาร "สังคมปริทัศน์" ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๘ (กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ๒๕๒๑) โดยมี สุชาติ สวัสดิศรี เป็นบรรณาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
First publishing: 2521
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.No related data
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.