ศาสนาจำเป็นสำหรับคนหนุ่มสาว

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ แก่ คอลัมน์ คนหนุ่มรุ่นใหม่ ณ นิตยสาร สังคมศาสตร์ ปริทัศน์ เมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก ในคอลัมน์ คนหนุ่มรุ่นใหม่ ในนิตยสาร "สังคมปริทัศน์" ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๘ (กุมภาพันธ์-พฤศจิกายน ๒๕๒๑) โดยมี สุชาติ สวัสดิศรี เป็นบรรณาธิการ
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗) ในหนังสือ "ค่านิยมแบบพุทธ" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๑
พิมพ์ล่าสุดยังไม่มีข้อมูล
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่ยังไม่มีข้อมูล
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง