สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์

...ข่าวร้ายนั้นก็เห็นได้ชัด รู้กันอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบาย แต่ที่ว่าข่าวดีนั้นเป็นอย่างไร ที่ว่าข่าวดีนั้นเป็นไปโดยมีเงื่อนไข หมายความว่า ถ้าเรารู้จักถือเอาประโยชน์จากข่าวเหล่านี้กลับดี เพราะมันเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ ทำไมจึงว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ทำให้ข่าวดีได้ เพราะข่าวที่รุนแรงอย่างนี้เป็นสัญญาณเตือนภัย และเป็นเสียงปลุกที่จะทำให้ชาวพุทธตื่นขึ้นมา แล้วก็สำรวจตัวเอง...

...ขอให้สังเกตว่า พระพุทธเจ้าทั้งที่ทรงมีอิทธิปาฏิหารย์มาก เก่งกว่าผู้วิเศษทั้งหลาย ทรงปราบชฎิลและเทพพรหม ยักษ์ที่ฤทธิ์กล้าได้หมด แต่พระองค์ไม่เคยยอมให้ชาวพุทธคนไหนไปหวังพึ่งฤทธิ์ของพระองค์...

...เหตุใดพระพุทธเจ้า จึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหารย์ และอาเทศนาปาฏิหารย์...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for องค์สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ และผู้เข้าร่วมประชุม at พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษฏ์ on/in 26 August 2538
Change to สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์
First publishingDecember 2538
Latest publishing onPublishing no. 9 August 2540
ISBN974-89374-2-9, 974-268-2054
Dewey no.BQ4570.M3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.