สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์

...ข่าวร้ายนั้นก็เห็นได้ชัด รู้กันอยู่แล้ว ไม่ต้องอธิบาย แต่ที่ว่าข่าวดีนั้นเป็นอย่างไร ที่ว่าข่าวดีนั้นเป็นไปโดยมีเงื่อนไข หมายความว่า ถ้าเรารู้จักถือเอาประโยชน์จากข่าวเหล่านี้กลับดี เพราะมันเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ ทำไมจึงว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ทำให้ข่าวดีได้ เพราะข่าวที่รุนแรงอย่างนี้เป็นสัญญาณเตือนภัย และเป็นเสียงปลุกที่จะทำให้ชาวพุทธตื่นขึ้นมา แล้วก็สำรวจตัวเอง...

...ขอให้สังเกตว่า พระพุทธเจ้าทั้งที่ทรงมีอิทธิปาฏิหารย์มาก เก่งกว่าผู้วิเศษทั้งหลาย ทรงปราบชฎิลและเทพพรหม ยักษ์ที่ฤทธิ์กล้าได้หมด แต่พระองค์ไม่เคยยอมให้ชาวพุทธคนไหนไปหวังพึ่งฤทธิ์ของพระองค์...

...เหตุใดพระพุทธเจ้า จึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหารย์ และอาเทศนาปาฏิหารย์...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ องค์สภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราษฎรังสฤษฏ์ เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๘
เปลี่ยนไปสู่ สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๐
ISBN974-89374-2-9, 974-268-2054
เลขหมู่BQ4570.M3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 2 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง