สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
Abstract
...นอกจาการมาเล่าเรียน พยายามแสวงหาปัญญาเพื่อให้รู้เข้าใจในธรรม และวิธีการที่จะดำรงรักษาธรรมแล้ว นักศึกษายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อไปอีก อันเนื่องมาจากการที่่ได้ศึกษาแล้วนั่นเองว่า เมื่อศึกษารู้ธรรมแล้ว จะต้องพยายามนำธรรมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนรู้แล้วนั้นไปสถาปนาให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่เน้นกันในขณะนี้ก็คือ ให้เกิดมีขึ้นในสังคม เริ่มด้วยการสถาปนาธรรมนั้นขึ้นในตน และเป็นผู้นำในการเข้าถึง และดำรงธรรม...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นายกสภามหาวิทยาลัย, อธิการบดี, คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ at หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ลักษณะสังคมพุทธ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๒๗) พิมพ์รวมกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" ในชื่อเดิมว่า "สถาปนาธรรมศาสตร์" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีทอง
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
First publishing:May 2527
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.