สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม

...นอกจาการมาเล่าเรียน พยายามแสวงหาปัญญาเพื่อให้รู้เข้าใจในธรรม และวิธีการที่จะดำรงรักษาธรรมแล้ว นักศึกษายังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อไปอีก อันเนื่องมาจากการที่่ได้ศึกษาแล้วนั่นเองว่า เมื่อศึกษารู้ธรรมแล้ว จะต้องพยายามนำธรรมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนรู้แล้วนั้นไปสถาปนาให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะที่เน้นกันในขณะนี้ก็คือ ให้เกิดมีขึ้นในสังคม เริ่มด้วยการสถาปนาธรรมนั้นขึ้นในตน และเป็นผู้นำในการเข้าถึง และดำรงธรรม...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย, อธิการบดี, คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๘
เรียบเรียงบางส่วนจาก ลักษณะสังคมพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๒๗) พิมพ์รวมกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" ในชื่อเดิมว่า "สถาปนาธรรมศาสตร์" จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีทอง
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "สถาปนาธรรมให้เกิดมีและยืนยงในสังคม" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๒๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๒๕๔๐
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4570.E3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง