สยามสามไตร

Languageไทย
Abstract
...ในสังคมชาวพุทธเรานั้น เรื่องนี้เป็นปัญหามาก คือว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมไว้มากมาย และบางทีเราก็เรียนกันเยอะแยะไปหมด แต่ในชีวิตที่เป็นจริงนี้ ไม่รู้จะจับอันไหนมาทำมาใช้ ไปๆ มาๆ ชาวพุทธก็เลยไม่มีจุดร่วม โดยเฉพาะไม่มีหลักการอะไรที่ยึดถือร่วมกัน...

...เพราะการศึกษาเป็นแกนที่จะทำให้ประเทศชาติ เป็นอย่างไร เป็นตัวสร้างฐานให้กับประเทศชาติ ในเรื่องนี้ อยากจะให้มีหลักที่กะทัดรัดชัดเจน และหลักนั้นจะมี ๒ หมวด คือ หลักความเชื่อแล้วก็หลักปฏิบัติ หรือหลักที่เป็นข้อปฏิบัติ ให้รู้กันว่า ถ้าเป็นชาวพุทธแล้วจะต้องมีการกระทำอันนี้ชัดออกมาเลย... 
Development

หนังสือ "สยามสามไตร" ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ๒ ภาค สอดคล้องกับวาระที่เกิดขึ้นของธรรมกถา ตามลำดับดังนี้

  • ภาค ๑ ว่าด้วยความหมาย "สยามสามไตร" เริ่มด้วยความหมายสั้นๆ ของ "สยาม" ที่โยงเข้าสู่สามไตร จากนั้นเป็นการอธิบายหลักธรรมใหญ่ คือ ไตรทั้งสาม อันได้แก่ ไตรรัตน์ (พระรัตนตรัย) ไตรลักษณ์ และไตรสิกขา ตามลำดับ
  • ภาค ๒ ว่าด้วยหลักการนำหลักการศึกษาออกสู่ปฏิบัติการ ในการทำงานจริง อันเป็นการสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางสังคม ที่ปรากฎนามสยามสามไตร บนฐานปัญญาที่แน่นหนา ซึ่งมีความรู้เข้าใจหลักธรรมเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ และมีแนวคิดที่ถูกต้อง ก็จะทำงาน การศึกษาไปได้ถูกทาง อย่างมั่นใจ และได้ผลที่จะให้บรรลุจุดหมายที่ ดีทั้งต่อชีวิต ต่อสังคม และต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนธรรมชาติทั้งหมดอย่างแท้จริง
First publishing:May 2552
Latest publishing onPublishing no. 8 June 2559
ISBN974-94143-8-1
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.