สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา

Languageไทย
Abstract
...การประนีประนอม (compromise) ไม่เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริง ไม่อาจทำให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน  มนุษย์ที่พัฒนาจึงจะต้องไปให้ถึงความประสานกลมกลืน หรือความสอดคล้องสามัคคี (harmony) แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันนั้น ต่างก็มุ่งจุดหมายที่จะเอาผลประโยชน์ของตน เมื่อต่างฝ่ายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็ย่อมไปได้แค่การประนีประนอม วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความประสานสอดคล้องก็คือ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือขึ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน...
from การสนทนาธรรม for คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกษตร จำกัด และคุณอนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๔๖) จัดพิมพ์โดย บริษัท สื่อเกษตร จำกัด พิมพ์รวมเล่มกับเรื่อง  นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กันยายน ๒๕๔๖) แยกพิมพ์เป็นเล่มเฉพาะเรื่อง ในชื่อ "สลายความขัดแย้ง" ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พิมพ์ครั้งที่ ๖ (มิุถุนายน ๒๕๕๘) แยกพิมพ์เป็นเล่มเฉพาะเรื่อง และเพิ่มคำว่า "เข้มแข็งด้วยปัญญา" ในชื่อใหม่ "สลายความขัดแย้ง เข้มแข็งด้วยปัญญา"
First publishing:March 2546
Latest publishing onPublishing no. 7 October 2558
ISBN974-9574-73-7
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.