สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญา

...การประนีประนอม (compromise) ไม่เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริง ไม่อาจทำให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืน  มนุษย์ที่พัฒนาจึงจะต้องไปให้ถึงความประสานกลมกลืน หรือความสอดคล้องสามัคคี (harmony) แต่ละฝ่ายที่ขัดแย้งกันนั้น ต่างก็มุ่งจุดหมายที่จะเอาผลประโยชน์ของตน เมื่อต่างฝ่ายมีจุดหมายของตนคนละทาง ก็ย่อมไปได้แค่การประนีประนอม วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความประสานสอดคล้องก็คือ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือขึ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกษตร จำกัด และคุณอนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๔๖) จัดพิมพ์โดย บริษัท สื่อเกษตร จำกัด พิมพ์รวมเล่มกับเรื่อง  นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์-เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ"
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กันยายน ๒๕๔๖) แยกพิมพ์เป็นเล่มเฉพาะเรื่อง ในชื่อ "สลายความขัดแย้ง" ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พิมพ์ครั้งที่ ๖ (มิุถุนายน ๒๕๕๘) แยกพิมพ์เป็นเล่มเฉพาะเรื่อง และเพิ่มคำว่า "เข้มแข็งด้วยปัญญา" ในชื่อใหม่ "สลายความขัดแย้ง เข้มแข็งด้วยปัญญา"
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖
ISBN974-9574-73-7
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง