สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท)

Languageไทย
Abstract
...การที่จะบรรลุผลของการบวช ก็ต้องมีการ "เรียน" คือ ศึกษา ฝึกหัด พัฒนาชีวิตของเรา ทั้งกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ดี ให้ประณีต ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนกว่าจะละบาปอกุศลได้หมด และเจริญกุศลให้เต็มที่ หลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์ มีชีวิตจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นอิสระ สงบสุขอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า "บวชเรียน"  หมายความว่า บวชเพื่อเรียน หรือว่าการบวชก็คือชีวิตแห่งการเรียน...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นาคสุรเดช พรทวีวัฒน์ นาคหม่อมหลวงโอรส เทวกุล และนาคจักรพันธ์ มากเทพวงศ์ at อุโบสถ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
First publishing:July 2542
Latest publishing onPublishing no. 3 June 2554
ISBN974-87088-6-1
Dewey no.BQ5220
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.