สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท)

...การที่จะบรรลุผลของการบวช ก็ต้องมีการ "เรียน" คือ ศึกษา ฝึกหัด พัฒนาชีวิตของเรา ทั้งกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ดี ให้ประณีต ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไป จนกว่าจะละบาปอกุศลได้หมด และเจริญกุศลให้เต็มที่ หลุดพ้นจากกิเลสและปวงทุกข์ มีชีวิตจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นอิสระ สงบสุขอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า "บวชเรียน"  หมายความว่า บวชเพื่อเรียน หรือว่าการบวชก็คือชีวิตแห่งการเรียน...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นาคสุรเดช พรทวีวัฒน์ นาคหม่อมหลวงโอรส เทวกุล และนาคจักรพันธ์ มากเทพวงศ์ ณ อุโบสถ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรกกรกฎาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
ISBN974-87088-6-1
เลขหมู่BQ5220

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง