สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ

ภาษาไทย
คำโปรย

..."แต่อย่างน้อยเมื่อมาบวช เราตั้งใจประพฤติให้ดีที่สุด ให้คุณพ่อคุณแม่ระลึกถึงเราแล้วก็เกิดความอิ่มใจมีความสุข พอนึกถึงลูกบวชเป็นพระอยู่ที่วัด รู้ว่าลูกตั้งใจศึกษาธรรมวินัย อยู่ในศีล ประพฤติดีงาม พอระลึกถึงลูก ระลึกถึงพระศาสนา จิตใจก็เอิบอิ่มมีความสุข พอเห็นลูกห่มผ้าเหลือง สำรวมเรียบร้อยมาบิณฑบาตร จิตใจพ่อแม่ก็ได้ปีติ มีความอิ่มใจอีก  เห็นลูกเมื่อไร ระลึกถึงลูกเมื่อไร ก็มีความสุขเมื่อนั้น นี่แหละถือว่าตอบแทนคุณของพ่อแม่อย่างดีที่สุด"...

การบวช คือ "บรรพชา" นั้น แปลความหมายง่ายๆว่า เว้น สละ ละไกด้ทั่วๆไป หมายความว่า สละสิ่งที่ไม่ดีงาม หรือบาปอกุศลต่างๆ เป็นเรื่องของการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพราะว่าอกุศล สิ่งไม่ดี หรือบาปต่างๆนั้น ไม่ใช่ว่าจะละได้ง่ายๆ บางทีละภายนอกแล้วแต่ภายในยังละไม่ได้  ละทางกายแล้วก็ยังติดอยู่ในใจ  กว่าจะละทางใจได้ต้องฝึกฝนพัฒนากันมาก  การบวชนี้จึงถือว่าเป็นการฝึกฝนตนเอง  คือการศึกษาที่จะพยายามละหรือขจัดกิเลส สิ่งเศร้าหมองจิต ความชั่วร้ายต่างๆให้หมดไป

คำสอนของพระพุทธเจ้าในสิงคาลกสูตรนี้ ชาวพุทธทุกคนควรให้ความสำคัญ และนำมาปฏิบัติกันอย่างจริงจัง ให้สมกับที่ท่านเรียกว่า เป็นวินัยของคฤหัสถ์ เท่ากับเป็น มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ หรือเป็น เกณฑ์วัดความเป็นชาวพุทธ คนที่มีความประพฤติทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานนี้จึงจะเรียกได้ว่า เป็น "ชาวพุทธ"

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นาคสุรเดช พรทวีวัฒน์ นาคหม่อมหลวงโอรส เทวกุล และนาคจักรพันธ์ มากเทพวงศ์ ณ วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
รวมเล่มมาจาก - มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
- สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๔๒) ในชื่อเดิม "สอนนาค (คำสอนในพิธีอุปสมบท)"
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๒) เพิ่มเนื้อหา "สอนฑิต: ชีวิตชาวพุทธ (คำสอนและคำอวยพรในพิธีลาสิกขา)" และ "มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ" ได้ปรับปรุงถ้อยคำสำนวนตลอดทั้งเล่ม และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ"
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
ISBN974-87104-5-9, 974-7891-91-3, 974-453-606-3
เลขหมู่BQ5220
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง