สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณะราชบัณฑิต รุ่นที่ ๔ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาครบ ๒๕ ปี at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:No related data
Latest publishing onPublishing no. 7
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.