สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิต

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะราชบัณฑิต รุ่นที่ ๔ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งมาครบ ๒๕ ปี ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง