สัจจธรรมกับจริยธรรม

Languageไทย
Abstract
"...ในจริยศาสตร์ตะวันตก มีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งดีงามสูงสุดหรือภาวะสมบูรณ์ ที่เรียกว่า "The Highest Good" นั้นแยกเป็น ๓ พวก และแต่ละพวกก็ยึดถือคนละอย่าง พวกหนึ่งว่าสิ่งดีงามสูงสุด คือ ความสุข อีกพวกหนึ่งว่า คุณธรรมหรือหน้าที่ อีกพวกหนึ่งว่า การพัฒนาเต็มบริบูรณ์แห่งศักยภาพ แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านชี้ให้เห็นว่า ทั้งสามอย่างนี้ ในที่สุดต้องมีพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้ามันยังไม่มาบรรจบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง เวลานั้นตราบนั้นเราถือว่า การรู้สัจจธรรมยังไม่สมบูรณ์ การปฏิบัติตามจริยธรรมยังไม่สมบูรณ์ และชีวิตของมนุษย์ก็ยังไม่สมบูรณ์..."
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป at หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Development
  • พิมพ์ครั่งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นธรรมบรรณาการ ในวโรกาสที่ พระเถระองค์อุปถัมภ์ พระเถระเจ้าหน้าที่ และพระนิสิตเก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑
First publishing:December 2531
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-575-032-8
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.