สัจจธรรมกับจริยธรรม

"...ในจริยศาสตร์ตะวันตก มีความเห็นเกี่ยวกับสิ่งดีงามสูงสุดหรือภาวะสมบูรณ์ ที่เรียกว่า "The Highest Good" นั้นแยกเป็น ๓ พวก และแต่ละพวกก็ยึดถือคนละอย่าง พวกหนึ่งว่าสิ่งดีงามสูงสุด คือ ความสุข อีกพวกหนึ่งว่า คุณธรรมหรือหน้าที่ อีกพวกหนึ่งว่า การพัฒนาเต็มบริบูรณ์แห่งศักยภาพ แต่ในพระพุทธศาสนา ท่านชี้ให้เห็นว่า ทั้งสามอย่างนี้ ในที่สุดต้องมีพร้อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้ามันยังไม่มาบรรจบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง เวลานั้นตราบนั้นเราถือว่า การรู้สัจจธรรมยังไม่สมบูรณ์ การปฏิบัติตามจริยธรรมยังไม่สมบูรณ์ และชีวิตของมนุษย์ก็ยังไม่สมบูรณ์..."

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณบดี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั่งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นธรรมบรรณาการ ในวโรกาสที่ พระเถระองค์อุปถัมภ์ พระเถระเจ้าหน้าที่ และพระนิสิตเก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
ISBN974-575-032-8
เลขหมู่BQ4570.C8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง