การศึกษาเพื่อสันติภาพ

...จงถามตนเองให้น้อยลงว่า ฉันจะได้อะไร และจงถามตนเองให้มากขึ้นว่า ฉันจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้บ้าง ในทำนองเดียวกัน พึงมองเห็นประโยชน์ที่ธรรมชาติได้ให้แก่เรา แทนทึ่จะเรียกร้องเอาจากมันมากยิ่งขึ้นไปอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อน พึงเรียนรู้ด้วยใจชื่นชมโดยมีจิตสำนึกมองเห็นคุณค่าที่ธรรมชาติ และผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีในบัดนี้ ด้วยการฝึกฝนพัฒนาวิธีคิดแบบกตัญญูรู้สำนึกคุณอย่างนี้ ความเอื้ออาทรและความสุขแบบประสาน ก็จะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้น ทั้งที่ใจและในสังคม...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมกถา ปาฐกถา for ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรม แห่งสภาผู้แทนราษฎร และคณะพุทธบริษัท at ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย on/in 31 January 2538
First publishingFebruary 2538
Latest publishing onPublishing no. 8 December 2551
ISBN974-7891-29-8, 974-89237-0-3, 974-7890-18-6
Dewey no.BQ4570.P4
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.