การศึกษาเพื่อสันติภาพ

...จงถามตนเองให้น้อยลงว่า ฉันจะได้อะไร และจงถามตนเองให้มากขึ้นว่า ฉันจะทำอะไรเพื่อผู้อื่นได้บ้าง ในทำนองเดียวกัน พึงมองเห็นประโยชน์ที่ธรรมชาติได้ให้แก่เรา แทนทึ่จะเรียกร้องเอาจากมันมากยิ่งขึ้นไปอย่างไม่รู้จักหยุดหย่อน พึงเรียนรู้ด้วยใจชื่นชมโดยมีจิตสำนึกมองเห็นคุณค่าที่ธรรมชาติ และผู้คนที่อยู่รอบข้างเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยดีในบัดนี้ ด้วยการฝึกฝนพัฒนาวิธีคิดแบบกตัญญูรู้สำนึกคุณอย่างนี้ ความเอื้ออาทรและความสุขแบบประสาน ก็จะก่อให้เกิดสันติสุขขึ้น ทั้งที่ใจและในสังคม...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานกรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรม แห่งสภาผู้แทนราษฎร และคณะพุทธบริษัท ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
ISBN974-7891-29-8, 974-89237-0-3, 974-7890-18-6
เลขหมู่BQ4570.P4
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง