สู่การศึกษาแนวพุทธ

Languageไทย
Abstract
...สังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามา แล้วเราก็พยายามนำสังคม ไปในวิถึแห่งพระพุืทธศาสนาแต่เรามาได้แค่ระดับจิตใจ ได้วัฒนธรรมแห่งเมตตาซึ่งเราก็ควรจะภูมิใจ แต่ในด้านวัฒนธรรมทางปัญญา แม้แต่ความใฝ่รู้ใฝ่แสวงปัญญานั้น เราอ่อนเหลือเกิน ทำไมนะ ทั้งที่พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องปัญญา แต่ทำไมสังคมไทยจึงอ่อนนักในเรื่องการแสวงปัญญา ต้องถามตัวเองแล้ว...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ดร. สิริกร มณีรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ at วัดญาณเวศกวัน
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๖)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๔๖) จัดพิมพ์โดย กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๗) ในหนังสือ "รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล"
First publishing:May 2546
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBN974-7892-45-6, 974-650-316-2
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.