สู่การศึกษาแนวพุทธ

...สังคมไทยรับพระพุทธศาสนาเข้ามา แล้วเราก็พยายามนำสังคม ไปในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาแต่เรามาได้แค่ระดับจิตใจ ได้วัฒนธรรมแห่งเมตตาซึ่งเราก็ควรจะภูมิใจ แต่ในด้านวัฒนธรรมทางปัญญา แม้แต่ความใฝ่รู้ใฝ่แสวงปัญญานั้น เราอ่อนเหลือเกิน ทำไมนะ ทั้งที่พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องปัญญา แต่ทำไมสังคมไทยจึงอ่อนนักในเรื่องการแสวงปัญญา ต้องถามตัวเองแล้ว...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ดร. สิริกร มณีรินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๔๖)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กันยายน ๒๕๔๖) จัดพิมพ์โดย กระทรวงศึกษาธิการ
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๗) ในหนังสือ "รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล"
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๘
ISBN974-7892-45-6, 974-650-316-2
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง