หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน

..."หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน" นี้ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ได้รวบรวมขึ้นตามกำหนดที่ใช้สวดประจำวัน โดยครั้งแรกได้จัดพิมพ์แต่เพียงบททำวัตรเช้า-ค่ำ สำหรับผู้ชายฉบับหนึ่ง และผู้หญิงฉบับหนึ่ง ครั้นต่อมาจึงได้นำเอาบทสวดมนต์ประจำวัน ตามที่คณะสงฆ์ใช้สวดต่อท้ายทำวัตรค่ำมารวมเข้าด้วย ขยายเป็นหนังสือสวดมนต์ประจำวัน สำหรับภิกษุสามเณร ได้ใช้สวดทบทวนให้เกิดความแม่นยำ...

LanguageThai
Typeผู้อื่นเรียบเรียง
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๗)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ (สิงหาคม ๒๕๔๓) ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มบทสวดมนต์ และนำเอาวิธีบรรพชาอุปสมบท และคำถวายทาน ที่จำเป็นต้องใช้ และนิยมใช้ มารวมไว้ด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่ พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการบำเพ็ญบุญกิริยาอีกด้วย
First publishingJanuary 2537
Latest publishing onPublishing no. 26 February 2566
ISBNNo related data
Dewey no.BQ2019.5.B8 ว416ห
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.