หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน

Languageไทย
Abstract
..."หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน" นี้ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ได้รวบรวมขึ้นตามกำหนดที่ใช้สวดประจำวัีน โดยครั้งแรกได้จัดพิมพ์แต่เพียงบททำวัตรเช้า-ค่ำ สำหรับผู้ชายฉบับหนึ่ง และผู้หญิงฉบับหนึ่ง ครั้นต่อมาจึงได้นำเอาบทสวดมนต์ประจำวัน ตามที่คณะสงฆ์ใช้สวดต่อท้ายทำวัตรค่ำมารวมเข้าด้วย ขยายเป็นหนังสือสวดมนต์ประจำวัน สำหรับภิกษุสามเณร ได้ใช้สวดทบทวนให้เกิดความแม่นยำ...
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๗)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ (สิงหาคม ๒๕๔๓) ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มบทสวดมนต์ และนำเอาวิธีบรรพชาอุปสมบท และคำถวายทาน ที่จำเป็นต้องใช้ และนิยมใช้ มารวมไว้ด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่ พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการบำเพ็ญบุญกิริยาอีกด้วย
First publishing:January 2537
Latest publishing onPublishing no. 17 March 2559
ISBNNo related data
Dewey no.BQ2019.5.B8 ว416ห
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.