หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน

..."หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน" นี้ พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) ได้รวบรวมขึ้นตามกำหนดที่ใช้สวดประจำวัน โดยครั้งแรกได้จัดพิมพ์แต่เพียงบททำวัตรเช้า-ค่ำ สำหรับผู้ชายฉบับหนึ่ง และผู้หญิงฉบับหนึ่ง ครั้นต่อมาจึงได้นำเอาบทสวดมนต์ประจำวัน ตามที่คณะสงฆ์ใช้สวดต่อท้ายทำวัตรค่ำมารวมเข้าด้วย ขยายเป็นหนังสือสวดมนต์ประจำวัน สำหรับภิกษุสามเณร ได้ใช้สวดทบทวนให้เกิดความแม่นยำ...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๓๗)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๕ (สิงหาคม ๒๕๔๓) ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้เพิ่มบทสวดมนต์ และนำเอาวิธีบรรพชาอุปสมบท และคำถวายทาน ที่จำเป็นต้องใช้ และนิยมใช้ มารวมไว้ด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกแก่ พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการบำเพ็ญบุญกิริยาอีกด้วย
พิมพ์ครั้งแรกมกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ2019.5.B8 ว416ห
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง