หยาดเพชร หยาดธรรม: ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย (คู่มือการศึกษาวิถีพุทธ)

Languageไทย
Abstract
..."หยาดเพชร หยาดธรรม : ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย" เป็นการคัดสรรสาระอันมีคุณค่าจากงานนิพนธ์ ๓๕ เรื่อง ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นทัศนะอันลึกซึ้งของพระคุณเจ้าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนของมนุษย์ และพัฒนาการศึกษา โดยใช้พุทธธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนา โดยที่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือ การพัฒนาปัญญา บุคคลใดตั้งใจศึกษา และฝึกฝนตนตามหลักคำสอน ก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็นไปของโลก รู้จักดำรงตนให้เกิดความสงบสุข พุทธธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างดี...
from ธรรมกถา ปาฐกถา
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพื่อเป็นธรรมทาน ในในมงคลวารอายุครบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
First publishing:December 2541
Latest publishing onPublishing no. 4 September 2557
ISBN974-268-6793
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.