หยาดเพชร หยาดธรรม: ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย (คู่มือการศึกษาวิถีพุทธ)

..."หยาดเพชร หยาดธรรม : ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย" เป็นการคัดสรรสาระอันมีคุณค่าจากงานนิพนธ์ ๓๕ เรื่อง ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นทัศนะอันลึกซึ้งของพระคุณเจ้าเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนของมนุษย์ และพัฒนาการศึกษา โดยใช้พุทธธรรมเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนา โดยที่แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือ การพัฒนาปัญญา บุคคลใดตั้งใจศึกษา และฝึกฝนตนตามหลักคำสอน ก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจชีวิต เข้าใจความเป็นไปของโลก รู้จักดำรงตนให้เกิดความสงบสุข พุทธธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการแก้ปัญหาการศึกษาของชาติได้เป็นอย่างดี...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพื่อเป็นธรรมทาน ในในมงคลวารอายุครบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๔๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗
ISBN974-268-6793
เลขหมู่BQ4570.E3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง