หลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้าน

Languageไทย
Abstract
..."เรื่องคาถาอาคม ใครก็ไม่เกินหลวงพ่อวัดบ้านกร่าง" ... ผู้คนตื่นเต้นเลื่องลือมาก แต่ท่าน...ไม่ให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้เลย ท่านสอนธรรม ให้เชื่อกรรม เชื่อปัญญา ใฝ่ศึกษา...ให้พึ่งความพยายามของตนสร้างฐานะว่า "อยากจนให้ซื้อหวย อยากรวยให้ซื้อจอบ" ....

..."ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสุข หรือขะทรุดโทรม เดือดร้อน เป็นทุกข์ เนื่องมาจากเหตุ คือ การกระทำ" "ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียน ไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่ทำไม่เป็น"...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ
Development
  • หนังสือ "หลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้าน" ประกอบด้วย ชีวิต-วัด-ประวัติถิ่น ประวัติชีวิตพระเมธีธรรมสาร ประวัติวัดบ้านกร่าง และถิ่นเกิดของท่าน (ตามคำบอกเล่าของท่านเจ้าของประวัติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๘ เมื่อท่านมีอายุได้ ๘๓ ปี) และอีกส่วนหนึงได้นำเนื่อหาหนังสือ "สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ รวมอยู่ในหนังสือด้วย
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๒) พิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ ๒๐ ปี พระเมธีธรรมสาร
First publishing:August 2542
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ978.P7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.