หลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้าน

..."เรื่องคาถาอาคม ใครก็ไม่เกินหลวงพ่อวัดบ้านกร่าง" ... ผู้คนตื่นเต้นเลื่องลือมาก แต่ท่าน...ไม่ให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้เลย ท่านสอนธรรม ให้เชื่อกรรม เชื่อปัญญา ใฝ่ศึกษา...ให้พึ่งความพยายามของตนสร้างฐานะว่า "อยากจนให้ซื้อหวย อยากรวยให้ซื้อจอบ" ....

..."ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสุข หรือจะทรุดโทรม เดือดร้อน เป็นทุกข์ เนื่องมาจากเหตุ คือ การกระทำ" "ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียน ไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่ทำไม่เป็น"...

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หนังสือ "หลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้าน" ประกอบด้วย ชีวิต-วัด-ประวัติถิ่น ประวัติชีวิตพระเมธีธรรมสาร ประวัติวัดบ้านกร่าง และถิ่นเกิดของท่าน (ตามคำบอกเล่าของท่านเจ้าของประวัติ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๘ เมื่อท่านมีอายุได้ ๘๓ ปี) และอีกส่วนหนึงได้นำเนื้อหาหนังสือ "สอนนาค-สอนฑิต : ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ รวมอยู่ในหนังสือด้วย
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๒) พิมพ์เพื่อเป็นอนุสรณ์ ๒๐ ปี พระเมธีธรรมสาร
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ978.P7

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง