เหตุและผลของการอวดอุตริมนุษธรรม (ทำไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามอวดอุริมนุษยธรรม ?)

Languageไทย
Abstract... พุทธบัญญัติไม่ให้พระภิกษุอวดอุตริมนุษยธรรม คือคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติมนุษย์สามัญ เช่น สมาธิ ฌาน สมาบัติ มรรคผล ถ้าอวดโดยที่ตนไม่มีคุณวิเศษนั้นจริง คือหลอกเขา ย่อมต้องอาบัติปราชิก ขาดจากความเป็นภิกษุ แต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุคุณวิเศษนั้นจริง ถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแต่ชาวบ้านหรือผู้อื่นใด ที่มิใช่ภิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นเป็นความผิด เพียงแต่เบาลงมา เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
First publishing:June 2544
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-88425-4-1
Dewey no.BQ1153
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.