อัตตา-อนัตตา ในพระพุทธศาสนา

Languageไทย
from การสนทนาธรรม for คณะอาจารย์ และนักศึกษา ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต at วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๖) จัดพิมพ์เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๖ โดย ชมรมพุทธศาสน์ ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
First publishing: 2526
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4262
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.